Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cockx bvba (versie van 04 mei 2018)

Artikel 1: Identiteit van de verkoper

Maatschappelijke zetel en winkel:
Cockx bvba
Tildonksesteenweg 75
3020 Herent
E-mailadres: webshop@cockx.be
Telefoonnummers: +32 16 22 81 71  –  +32 16 22 83 83
Faxnummer: 016/20.41.78
BTW-nummer: BE 458.244.331
Ondernemingsnummer: 0458.244.331
RPR Leuven

Artikel 2: Toepasselijkheid

Cockx bvba (“Cockx”) biedt de bezoekers van haar website de mogelijkheid om de artikelen die Cockx via haar webwinkel aanbiedt, online aan te kopen.

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elk aanbod van Cockx en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Cockx en een bezoeker van de webwinkel (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant de Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van de Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. De Voorwaarden zijn bovendien steeds beschikbaar via de website. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Cockx aanvaard zijn. Eventuele afwijkingen van de Voorwaarden zijn enkel geldig voor de bestelling waarop zij betrekking hebben en kunnen niet ingeroepen worden bij eventuele latere bestellingen.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod van Cockx bevat die informatie die de Klant in staat stelt om de rechten en verplichtingen te kennen die aan de aanvaarding van dat aanbod zijn verbonden.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cockx niet. Cockx is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Cockx is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Cockx kan aan bepaalde aanbiedingen een beperkte geldigheidsduur of voorwaarden koppelen. In dat geval wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Cockx verzoekt de Klant om vooraf contact op te nemen met de klantendienst indien de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Cockx. Cockx kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

Artikel 4: Prijs

De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn steeds inclusief BTW en alle andere taksen of belastingen die de Klant verplicht is te dragen. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod past Cockx de prijzen van de aangeboden artikelen niet aan, behoudens in geval van vergissingen of fouten (zie ook artikel 3) en in geval van veranderingen van BTW-tarieven.

Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals die woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 5: Online aankopen

De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje. Wanneer de bestelling volledig is, gaat de Klant naar het winkelmandje waar een overzicht van de bestelling wordt getoond. Op de volgende pagina kan de Klant de keuze maken om als “gast” te bestellen, om zich te registreren of om in te loggen indien de Klant reeds gekend is. De Klant kan hier ook het leveringsadres aanpassen. De Klant duidt vervolgens de verzendingsmethode aan, met een keuze tussen ofwel afhaling bij Cockx (steeds gratis) ofwel verzekerde verzending die door Bpost Taxipost wordt uitgevoerd. De leveringstermijn voor verzending met Bpost bedraagt drie werkdagen (met uitzondering van de artikelen die niet voorradig zijn).

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: via overschrijving of online betaling via Klarna (voordien Sofort).

Cockx is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een tekortkoming van de Klant met betrekking tot elke bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld wanneer Cockx merkt dat een bestelling door een minderjarige is geplaatst.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Cockx streeft ernaar om de aangekochte artikelen, in de mate van het mogelijke, zo snel mogelijk en binnen de drie werkdagen in België te leveren na ontvangt van betaling. Voor sommige artikelen geldt een langere leveringstermijn. De Klant zal hierover telefonisch of per mail verwittigd worden. De leveringstermijn van een bestelling van meerdere artikelen wordt bepaald door het artikel met de langste leveringstermijn. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel indicatief. Tenzij anders overeengekomen, worden de artikelen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling en betaling.

Bepaalde artikelen kunnen enkel in onze winkel worden opgehaald. Dit staat steeds duidelijk bij de desbetreffende artikelen vermeld. Wenst de Klant een artikel, dat in beginsel enkel kan worden afgehaald, toch te laten leveren, dan kan de Klant Cockx contacteren voor de leveringsvoorwaarden van die artikelen.

Voor de artikelen die wel verzonden kunnen worden, bedragen de verzendingskosten voor België 7,00 Euro (inclusief BTW) voor een aankoopbedrag kleiner dan 100 Euro (inclusief BTW). Vanaf 100 Euro (inclusief BTW) is de levering gratis.

De bestelling wordt aan huis geleverd door Bpost of in een Bpost verdeelpunt.
Indien de Klant niet aanwezig is op het moment van levering volgt er automatisch een tweede aanbieding. Indien de Klant dan niet aanwezig is, wordt er een bericht achtergelaten en kan hij de bestelling zelf afhalen bij het postkantoor in zijn buurt.

De Klant kan er ook voor kiezen om de aangekochte artikelen gratis af te halen bij Cockx (Cockx bvba, Tildonsesteenweg 75, 3020 Herent).

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk aan Cockx gemeld worden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de artikelen fysisch in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder de opdracht heeft gekregen van de Klant om de artikelen te vervoeren en deze keuze niet door Cockx was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Cockx. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Cockx te wijzen, bv. aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen aankopen bij de webwinkel van Cockx.

De Klant heeft het recht om de overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het artikel fysisch in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant Cockx (Cockx bvba, Tildonsesteenweg 75,  3020 Herent). door middel van een ondubbelzinnige verklaring, schriftelijk per post, fax of e-mail, op de hoogte stellen van zijn beslissing dat hij de overeenkomst wil herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het “modelformulier voor herroeping” dat Cockx hierbij ter beschikking stelt maar de Klant is hiertoe niet verplicht. Download het Retourformulier.

De Klant moet het artikel onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Cockx heeft meegedeeld terugzenden of overhandigen aan Cockx (Cockx bvba, Tildonksesteenweg 75, 3020 Herent). De Klant is op tijd als hij het artikel terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Tijdens de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen moet de Klant zorgvuldig omgaan met de bestelling en de verpakking. Om gebruik te kunnen maken van zijn herroepingsrecht mag de Klant het artikel enkel in die mate aanwenden als nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien de Klant het artikel zo gebruikt dat het zich niet meer in de staat bevindt zoals het in de winkel van Cockx wordt of zou worden aangeboden en daardoor dus in waarde is verminderd, dan behoudt Cockx zich het recht voor om de terugbetaling niet of niet volledig te doen en om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen.

Cockx neemt enkel artikelen terug die zich in de originele en onbeschadigde staat en verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

De directe kosten van het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant.

Binnen de 30 dagen na aanvaarding van de terugname zal Cockx de betaalde sommen terugbetalen, waarvan de eventuele kosten van levering in mindering gebracht zullen worden.

Cockx betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als datgene waarmee de Klant de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Cockx rekent de Klant in ieder geval geen administratieve kosten aan voor deze terugbetaling.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op artikelen in promotie en op een artikel dat de Klant op zodanige wijze heeft gebruikt dat het artikel zich niet meer in dezelfde staat bevindt als het in de winkel van Cockx wordt of zou worden aangeboden (en dat daardoor dus op een of andere manier in waarde is verminderd). Het herroepingsrecht is evenmin van toepassing op een artikel dat volgens specificaties van de Klant is vervaardigd of dat duidelijk voor een specifieke persoon of organisatie bestemd is (zoals onder meer  maatwerk, graveer- en drukwerk, stempels op naam, speciale aanmaak van producten op vraag van de Klant).

Artikel 9: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar voor een minimumgarantietermijn van twee jaar indien het artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling en gebreken of defecten vertoont.

De Klant heeft het recht om van Cockx het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te vragen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Als herstelling of vervanging onmogelijk of buiten verhouding zou zijn of indien Cockx de herstelling of de vervanging niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Klant kan verrichten, kan de Klant een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst vragen.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Cockx raadt Klanten aan om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis werden afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Cockx, waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Cockx.

Indien een artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling en gebreken of defecten vertoont, moet de Klant Cockx onmiddellijk na de vaststelling daarvan inlichten. Elk gebrek dient binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur of op slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van zes maanden volgend op de leveringsdatum worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, tenzij de Klant het bewijs levert dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Artikel 10: Privacy

Cockx hecht belang aan de privacy van de Klant. De meeste informatie op de website is beschikbaar zonder dat de Klant daarbij persoonsgegevens moet verstrekken. Wanneer de Klant persoonsgegevens verstrekt, zullen deze gegevens enkel gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling. Persoonsgegevens worden veilig bewaard en Cockx behandelt deze gegevens vertrouwelijk en zal die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

De Klant kan zich kosteloos tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens verzetten door Cockx schriftelijk te contacteren (Cockx bvba Tildonksesteenweg 75, 3020 Herent of per e-mail webshop@cockx.be).

Conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de Klant over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kan de Klant hiervoor een schriftelijk, gedagtekend en ondertekend verzoek richten tot Cockx en kosteloos een schriftelijke mededeling van zijn persoonsgegevens bekomen. Indien nodig kan de Klant vragen om de gegevens die onjuist of niet pertinent zijn te corrigeren. Door de website van Cockx te gebruiken, aanvaardt de Klant het op het ogenblik van dat gebruik geldende privacybeleid en de Voorwaarden.

Cockx BVBA bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons verwijderd, behalve in geval van een lopend geschil.

De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord wordt gecodeerd opgeslagen en Cockx heeft geen toegang tot het paswoord.

Cockx houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken in welke mate  de pagina’s van de website bezocht worden.

De Klant kan met vragen over de verwerking van persoonsgegevens terecht bij Cockx via het e-mailadres webshop@cockx.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u die website raadpleegt. Cockx maakt gebruik van “third party cookies”, namelijk door middel van Google Analytics.

De Klant kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De Klant kan dit bekomen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De Klant dient hierbij wel rekening te houden met het feit dat bepaalde grafische elementen dan niet correct kunnen verschijnen, dat de Klant bepaalde toepassingen niet zal kunnen gebruiken of dat bepaalde functies niet meer zullen werken.

Door gebruik te maken van de website van Cockx, gaat de Klant akkoord met het gebruik van cookies.

Artikel 12: Intellectuele rechten

De webwinkel van Cockx bevat elementen die op grond van intellectuele rechten bescherming genieten voor Cockx of andere rechthebbenden. Dit betreft o.a. de vorm en inhoud van de website, logo’s, merken, teksten, databanken, enz.

Het is niet toegestaan om van die elementen gebruik te maken, al dan niet in gewijzigde vorm, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Cockx en/of de andere rechthebbenden.

Artikel 13: Aantasting geldigheid en niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen op geen enkele wijze aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Cockx om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging Voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid hebben onderhavige Voorwaarden voorrang.

Cockx kan deze Voorwaarden steeds wijzigen zonder nadere kennisgeving. Elke aankoop na zulke wijziging houdt de aanvaarding van de gewijzigde Voorwaarden in. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant de Voorwaarden, dus ook gewijzigde, immers hoe dan ook uitdrukkelijk aanvaarden. Daarmee stemt hij dan in met de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden.

Artikel 15: Klachtenregeling – Geschillen

Klachten B2B inzake levering kunnen slechts in aanmerking genomen worden in geval van schriftelijk bezwaar binnen de vijf werkdagen na de levering en voor zover de goederen door de Klant niet op om het even welke manier in gebruik werden genomen. Eventuele andere klachten kunnen aan de klantendienst van Cockx gericht worden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze Voorwaarden en op alle overeenkomsten die Cockx met de Klant afsluit, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Indien deze bepalingen voorzien dat een ander recht dan het Belgische recht van toepassing is, dan zal bij de interpretatie van deze Voorwaarden in de eerste plaats met de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming rekening gehouden worden.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Online Dispute Resolution:

Vanaf 1 januari 2016 is de Online Dispute Resolution website (ODR) opgestart. Dit platform zorgt er voor dat consumenten bij geschillen rond online aankopen snel en goedkoop hulp kunnen inroepen. Dit kan ook als de verkoper zich aan de andere kant van Europa bevindt.

Heeft u een probleem met producten of diensten die u online heeft gekocht, dan kunt u via hun website beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. U kunt deze website alleen gebruiken als u in de EU woont en de ondernemer ook in de EU is gevestigd.

Artikel 16: Klantendienst

De klantendienst van Cockx is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 22 81 71, via e-mail naar webshop@cockx.be of per post op het volgende adres Tildonksesteenweg,75, 3020 Herent.

Laat het ons weten indien u na het lezen van deze Voorwaarden nog vragen hebt.